Historia

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia paliwowych baz magazynowych z Centrali Produktów Naftowych CPN SA.

1 stycznia 1997 roku ze struktur CPN SA wydzielono Dyrekcję Baz Magazynowych Naftobazy, która 1 lipca 1997 roku została zarejestrowana jako spółka prawa handlowego pod nazwą CPN Dyrekcja Baz Magazynowych Naftobazy Sp. z o.o. Dwa lata później, 12 kwietnia 1999 roku, nastąpiło przeniesienie udziałów z CPN SA do Nafty Polskiej SA.

Powstanie Naftobaz umożliwiło dostęp do pojemności magazynowych wszystkim operatorom działającym na rynku paliwowym kraju, od rafinerii poczynając, na pojedynczych prywatnych właścicielach stacji benzynowych kończąc.

We wrześniu 2006 roku spółka Naftobazy zmieniła nazwę na Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Spółka posiada największą w Polsce sieć wyspecjalizowanych Baz Paliw – 19 Baz – rozlokowanych na terenie całego kraju, OLPP umożliwia klientom korzystanie z pojemności magazynowych i świadczy usługi przeładunkowe w miejscach najbardziej dla nich dogodnych. Spółka cały czas prowadzi działania modernizacyjne i inwestycyjne, Bazy Paliw są unowocześniane, powstają nowe pojemności zbiornikowe.

OLPP jest największym na polskim rynku przedsiębiorstwem specjalizującym się w składowaniu paliw – posiada około 60 procent udziałów w rynku. W magazynach o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześciennych przechowywane są zapasy i rezerwy produktów ropopochodnych. Wyspecjalizowane akredytowane laboratoria produktów naftowych pozwalają na bieżąco kontrolować jakość powierzonych produktów. Wprowadzone systemy informatyczne umożliwiają szeroki zakres monitorowania i kontroli paliw na każdym etapie ich składowania oraz przekazywanie na bieżąco informacji klientom.

Spółka zajmuje się także obsługą logistyczną bieżącej konsumpcji paliw. Dysponuje nowoczesnymi frontami kolejowymi i autocysternowymi. Wprowadzenie samoobsługi i automatyki pozwoliło na znaczne skrócenie czasu ich obsługi.

Zużycie paliwa w Polsce zwiększa się z roku na rok, a nowe regulacje prawne wymagają od producentów i importerów paliw tworzenia większych zapasów obowiązkowych dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Perspektywicznym rynkiem okazały się dla OLPP także biopaliwa. Zgodnie z unijną Dyrektywą 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych ich udział w rynku paliw ciekłych powinien w 2010 roku wynosić 5,75 procent. W odpowiedzi na wymogi prawne dotyczące wprowadzenia do paliw biokomponentów, OLPP uruchomił instalacje do komponowania biopaliw w swoich Bazach na końcówkach rurociągu paliwowego oraz w przygranicznych Małaszewiczach i Narewce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!