Bezpieczeństwo

Wypełniając obowiązki spoczywające na Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wynikające z art. 261 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1232) niniejszym przekazujemy Państwu informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Bazach Paliw OLPP sp. z o.o. Zamieszczone informacje są na bieżąco aktualizowane.

Informacje związane z: rejestrem substancji niebezpiecznych; zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami;  przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są przez właściwych miejscowo Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!